Profili i bashkisë Korçë

Nxitja e turizmit kulturor dhe malor, menaxhimi sa më efikas i mbetjeve urbane, ngritja dhe mirëmbajtja e rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimeve për të gjithë zonën, si dhe përmirësimi i infrastrukturës ndërlidhëse me zona të largëta dhe të izoluara, janë vetëm disa nga sfidat që përballet bashkia Korçë.